Libben rint sa’t it rint

libben rint sa’t it rint

en net sa’t wy wolle

somtiiden lok

dan wer de soarch oan ‘e holle

djipten en delten

yn us bestean

se komme op us paed

en wy hawwe te gean

heallege glezen

bin’ ek healfol

dat is wat libben

us hjir sizze wol

Dagen fan ljocht

dagen fan tsjuster

hjoed moat wy libje

want juster wie juster

moarn is de takomst

mar it libben is hjoed

wachtsje net langer

want no hast’ de moed

pak dan dy kans

libje de dei

want foar dast’ it wist

is it foarby

Jan van der Meer

het leven loopt zoals het loopt

en niet wat we willen

soms tijd

dan weer de zorgen aan het hoofd

diepten en hoogten

in ons bestaan

ze komen op ons pad

en we moeten gaan

halflege glazen

zijn ook halfvol

dat is wat het leven

ons hier zeggen wil

Dagen van licht

dagen van duisternis

vandaag moeten we leven

omdat gisteren gisteren was

morgen is de toekomst

maar het leven is vandaag

wacht niet langer

want nu heb je de moed

Grijp dan die kans

leef de dag

want voor je het weet

is het voorbij

Jan van der Meer